Kapat

HABERLER

Seri Davalarda Vekalet Ücretine İlişkin Yargıtay Kararı

Seri Davalarda Vekalet Ücretine İlişkin Yargıtay Kararı

Kanun yararına temyize konu uyuşmazlıkta, aralarında davacının da bulunduğu ondan fazla işçinin uyuşmazlık konusu dosyanın davalılarını taraf göstererek açtıkları bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin davalarda; tüm unsurların aynı gün aynı mahkemede yapıldığı ve davaların ihtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri dava şeklinde görülerek hüküm altına alındığı anlaşılmış olup karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT’nin 22’nci maddesi uyarınca; toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği halde bu husus gözetilmeksizin hatalı hukuki değerlendirme ile davacı lehine tam vekalet ücretine hükmedilmesi yerinde görülmemiştir. Buna aykırılık teşkil eden ilk derece mahkemesinin kararı kanun yararına bozulmuştur.

Y. 9. HD T. 20.09.2022, E. 2022/10141, K. 2022/9947

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221118-5.pdf

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23