Kapat

HABERLER

Özel Şirkette Çalışan Başvurucunun İş Arkadaşı ile Yaptığı Cep Telefonu Yazışmalarının İşveren Tarafından İncelenmesinin Özel Hayata Saygı Hakkını Ve Haberleşme Hürriyetinin İhlal Ettiğine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

Özel Şirkette Çalışan Başvurucunun İş Arkadaşı ile Yaptığı Cep Telefonu Yazışmalarının İşveren Tarafından İncelenmesinin Özel Hayata Saygı Hakkını Ve Haberleşme Hürriyetinin İhlal Ettiğine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvuru, özel bir şirkette çalışan başvurucunun bir iş arkadaşı ile yaptığı cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Anayasa mahkemesi işlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ile bilgi akışının kontrolünü sağlamak, işçinin eylemlerine bağlı cezai ve hukuki sorumluluğa karşı korunmak, verimliliği ölçmek veya güvenlik endişeleri gibi haklı ve meşru görülebilecek nedenlerle işverenin yönetim yetkisi kapsamında kural olarak işçinin kullanımına sunduğu iletişim araçlarını denetleyebileceği ve kullanımına ilişkin sınırlamalar getirilebileceğini ama işverenin yönetim yetkisinin işyerinde işin yürütülmesi, işyerinin düzeninin ve güvenliğinin sağlanması ile sınırlı olduğu unutulmaması gerektiğini belirtmiştir. İşverenin yetki ve hakları sınırsız değildir, Anayasa Mahkemesi çalışana tanınan temel hak ve özgürlüklerin örneğin somut olayda bahsedilen haberleşme hürriyeti ve özel hayata saygı hakkının işyeri sınırları dahilinde de korunduğu aynı zamanda kısıtlayıcı ve uyulması zorunlu işyeri kurallarının çalışanların temel haklarının özünü zedeleyecek nitelikte olmaması gerektiği vurgulamaktadır. İşyerinde kullanıma sunulan iletişim araçlarının işverene ait olduğu gözetilerek sırf bu nedenle bile işverenin iletişim araçları üzerinde sınırsız ve mutlak bir gözetleme ve denetleme yetkisinin olduğunu kabul etmek işçinin demokratik bir toplumda temel hak ve özgürlüklerine işyerinde de saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki haklı beklentisiyle uyuşmayacaktır.

Anayasa Mahkemesi, işverenin iletişim araçlarını incelemesinin haklı olduğunu gösteren meşru gerekçelerin olup olmadığı denetlenmesi gerektiğini, çalışanın temel hak ve hürriyetlerine işveren tarafından yapılan müdahalenin ulaşılmak istenen amaç ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olması gerektiğini, müdahalenin ulaşılmak istenen amaç bakımından zorunlu olması gerektiğini, işlenecek veya yararlanılacak verilerin ulaşılmak istenen amaçla sınırlı olması gerektiğini ve bu amacı aşacak şekilde sınırlama ve müdahalelere izin verilemeyeceğini belirtmiştir. Müdahalenin, çalışan üzerindeki etkisi ve çalışan bakımından sonuçları göz önünde tutularak tarafların çatışan menfaat ve haklarının adil bir şekilde dengelenip dengelenmediğine bakılması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi başvurucunun Anayasanın 20. maddesi ile güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile Anayasa 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı 

Kararın Tamamı için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221115-5.pdf

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23